24 Aralık 2009 Perşembe

BİR YILIN DAHA BİTMESİ BİR YAŞ DAHA YAŞLANDIM DEMEK:(

Müslümanlar, yılbaşı gecesi ne yapmalı?Böyle gecelerde daha çok sefalete, daha çok sefahete düşmek yerine; daha çok âhirete, daha fazla ebedî âleme meyilli olmak lâzımdır. Zira bu hızlı gidiş, - ister ikrar et, ister inkâr - kabire, öteki dünyaya doğrudur.http://www.sorularlaislamiyet.com/

MUHARREM AYI

Arapçada “aşere” on, "âşir" onuncu demektir. Halkımız onuncu gün mânasına gelen “âşir”i, aşure şeklinde telâffuz ederek Muharrem’in onuncu gününe aşure günü ismi vermiş, böylece tarihe de aşure günü olarak geçmiştir.

Aşure gününün içinde bulunduğu ayın adı Muharrem'dir. Bu ay hicri takvimin başı olmakla önem kazanmıştır. Bunun yanında, bazı tarihî olaylara mazhar olmakla da ayrı bir özellik kazanmıştır. Dört haram/muhtereme aylardan biri olarak da eskiden beri bir ayrıcalığa sahiptir. Hz. Aişe’nin bildirdiğine göre, Hz. Peygamber (asv)'in Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu bir ay olarak da bilinir.

Müslim’in rivayetine göre Hz peygamber (a.s.m) “Ramazan ayından sonra oruç için en faziletli ay Muharrem ayıdır.” (Müslim, Sıyam, 202-203) diye buyurmuştur.

Aşure gününün orucu, kendisinden önceki bir yılın günahlarına kefaret olacağına dair rivayetler de vardır.

Aşure ile ilgili bir ayet yoktur. Ancak Tevbe Suresi'nin 36. ayetinde, ayrıcalıklı olarak söz konusu edilen haram/muhterem dört aylardan biri de Muharrem ayıdır.

Şu anda takvimlerimizde iki tarih vardır. İkisi de peygamberlerle alâkalıdır. Biri İsa Aleyhisselâm’ın doğumunu temel kabûl eder, biri de Muhammed Aleyhisselâm’ın hicretini...

İsâ Aleyhisselâm’ın doğumundan başlayan tarihe, “Milâdî Tarih” adı verilmiştir. Âhir zaman Nebîsi (asv)’in hicretini temel kabûl eden tarihe de “Hicrî Tarih” adı verilmiştir. Demek her iki takvim de peygambere dayanmaktadır.

Milâdî takvimde sene, nasıl Ocak ayı ile başlarsa, hicrî takvimde de Muharrem ayı ile başlar; ilk hicret kafilesinin yola çıktığı bu ay, hicrî senenin ilk ayı olarak bilinir.

Muharrem ayının, senenin ilk ayı oluşuna sadece hicret kafilesinin bu ayda harekete geçmesi sebep olmamıştır. Bu ay, ayrıca tarih boyunca fevkalâde hâdiselere menşe’ ve mebde’ olmuştur. Bu hâdiselerle de Muharrem ayı hicrî takvimin birinci ayı olmaya lâyık görülmüştür.

Hele bu ayda bir de aşure günü vardır ki, geçmiş bütün peygamberlerce farklı bir gün olarak kabûl edilmiş, birçok hayırlı ve hattâ hüzünlü hâdiseler bu Muharrem ayının onuncu günü içinde kaderin çizgisine aksetmiştir.

Kaynaklarda geçtiğine göre ise bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunduğu içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah Hz. Musa'ya (a.s.) aşura gününde bir mucize ihsan etmiş denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağı'nın üzerine aşure gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından aşure günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem'in (a.s.) tövbesi aşura günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf (as) kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan aşura günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (as) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud'un (a.s) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail (as) doğmuştur.

9. Hz. Yakub'un (a.s.) oğlu Hz.Yusuf (as)'ın hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. (bk. Sahih-i Müslim Şerhi 6:140)

Bu yüzdendir ki, hemen bütün İslâm ülkelerinde 10 Muharrem’de çeşitli tahılların bir araya getirilerek yapıldığı aşure tatlısı yapılır, bu tarihî hâdiselerin hatırlanması mânasında sevinçli ve neş’eli günler yaşanır, eş dosta aşure yedirme âdeti devam eder.

Aslında böyle bir tatlı İslâmî bakımdan ne emredilir, ne de nehiy... Yâni, ne yapana yapma denir, ne yapmayana yap... Anlayış ve âdet mes’elesi...

Nûh Aleyhisselâm’ın gemisinden karaya çıktığı günü, geride kalan çeşitli tahılları bir araya getirip de pişirdiği şükür tatlısının hatırlanması mânasında yapılan aşureler, herhalde gönüllerde bir canlanma, çoraklaşan maddî hayatımızda bir tebessüme imkân vermektedir. Kendi gibi, mânası da tatlıdır.

Hz. Peygamber (asv) Medîne`ye geldiği zaman Yahudilerin aşûre günü oruç tuttuklarını gördü ve bunun ne orucu olduğunu sordu; cevap olarak şöyle dediler:

"Bugün, iyi bir gündür. Allah, İsrailoğulları`nı Firavun`un zulmünden bugün kurtarmıştır. Musa (a.s.) Allah`a şükür için bugünde oruç tutmuştur. Biz de tutarız dediler. Hz. Peygamber; "Biz Musa`nın sünnetine sizden daha yakınız." dedi ve o gün oruç tuttu ve ashabına da tutmalarını emir buyurdu. (Buhârî, Savm, 69; Tecrîd-i Sarih, VI, 308, 309)

Hz. Âişe`den nakledilen şu hadiste, Allah Resulu (asv)`ın Mekke döneminde de aşûre orucu tuttuğu anlaşılır.

"Cahiliye devrinde Kureyş, aşûre gününde oruç tutardı. Hicretten önce Hz. Peygamber (asv) de aşûre orucu tutardı. Medine`ye hicret ettikten sonra bu oruca devam etti; ashabına da tutmalarını emretti. Ertesi yıl, Ramazan orucu farz kılınınca, aşûre günü orucunu bıraktı, isteyen bu orucu tuttu, dileyen de bıraktı." (Buhârî, Savm, 69; Tecrîd-i Sarîh, VI, 307, 308).

İslâm bilginleri aşûre orucunun vacip değil, sünnet olduğunda görüş birliği etmişlerdir. Yalnız İslâm`ın başlangıcındaki hükmü konusunda, Ebû Hanîfe vacip derken, İmam Şâfiî müekked bir sünnet olduğunu söylemiştir. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra, bu oruç müstehap olmuştur. Ayrıca Yahudilere benzememek için Muharrem`in 9 ve 10 veya 10 ve 11`nci günlerinde oruç tutmak güzel görülmüştür.

Bu günde, oruçtan başka hayır hasenat ve sadaka gibi güzel âdetlerin de yaşatılması isabetli ve yerinde olacaktır. Herkes imkânı nisbetinde ailesine, akraba ve komşularına ikramda bulunur; bugünlerin faziletini bildiren hâdiseleri hatırlayarak ihsanda bulunursa şüphesiz sevabını kat kat alacaktır. Bilhassa Peygamberimiz (asv) mü'minin aile efradına aşura gününde her zamankinden daha çok ikramda bulunmasını tavsiye etmiştir.

Bir hadiste şöyle buyurular:

"Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder."(et-Tergîb ve'l-Terhİb 2/116)

Bu aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler, konu komşular da girmektedir. Fakat bunun İçin fazla külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur. Herkes imkânı ölçüsünde ikram eder.

Âşura gününün manevi ve berraklığı üzerinde Kerbela karanlığının kesafeti de görülmektedir. 61. hicret yılının Muharrem'ine ait 10. gününde Hazret-i İmam Hüseyin (r.a.) 55 yaşında iken Sinan bin Enes isimli bir hain tarafından Kerbelâ'da hunharca şehit edilmiştir. Bu gadr ve zulmün arkasında Emevi Halifesi Yezid, onun Küfe valisi İbni Ziyad vardır. Yarım asır öncesinden Peygamberimiz (asv)'in bizzat haber verildiği bu ciğerleri yakan olay, Hazret-i Hüseyin (ra)'i Cennet gençlerinin efendisi olma şanına yüceltmiştir.

Şehitler mükâfatını almış, en yüce mertebelere ulaşmıştır. Yüce Allah'ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphemiz yoktur. Kaderin verdiği hükme boyun eğen her mü'min, bu olaya üzülür, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kaybetmez. Duyguları, yanlışlara ve taşkınlıklara götürmez. Çünkü meydana gelen bütün olaylar, ezelî takdirin bir hükmüdür. Bu açıdan bunu bir "yas merasimi" haline dönüştürmek ehlisünnetin itikat ve inancına aykırıdır.http://www.sorularlaislamiyet.com/

19 Aralık 2009 Cumartesi

SILANIN DOĞUM GÜNÜ PASTASIah birde pastanın tamamlanmış halini çekseydim tam süper olurmuş:)

17 Aralık 2009 Perşembe

ISPANAKLI PASTA

MALZEMELER
3 YUMURTA
1 SU BARDAĞI ŞEKER
1 SU BARDAĞI HAŞLANMIŞ RONDODO KIYILMIŞ ISPANAK
1 ÇAY BARDAĞI SIVI YAĞ
1 ÇAY BARDAĞI SÜT
1 ÇAY BARDAĞI FINDIK
2 SU BARDAĞI UN
1 PAKET KABARTMA TOZU
1 PAKET VANİLYA
2 PAKET KREM ŞANTİ

HAZIRLANIŞI
YUMURTA VE ŞEKER YUMURTALAR KÖPÜK KÖPÜK OLANA KADAR ÇIRPILIR.ÇIRPILIRKEN SIVI YAĞ EKLENİR ARDINDAN SÜT EKLENİR ÇIRPILMAYA DEVAM EDİLİR.KIYILMIŞ ISPANAKLAR EKLENİR ÇIRPILIR.ARDINDAN FINDIK UN KABARTMA TOZU VANİLYA EKLENİR ÇOK AZ ÇIRPILIR.YAĞLI KAĞIT SERİLMİŞ YUVARLAK BORCAMA KEK DÖKÜLÜR.180 DERECE DE KÜRDAN TEMİZ ÇIKANA KADAR PİŞİRİLİR.PİŞEN KEK SOĞUTULUP İKİYE BÖLÜNÜR ARASINA KREM ŞANTİ SÜRÜLÜR DİĞER KEKLE KAPATILIR.ÜSTÜNE DE KREM ŞANTİ SÜRÜLÜR.KEKİN KIRINTILARIYLA SÜSLEME YAPILIR.AFİYET OLSUN.GÜNLERDİR ISPANAKLI PASTA İSTEYİP DURDULAR NİHAYETİNDE TOMBUL KUŞUMUN YERLİ MALI VESİLESİYLE YAPILDI BU PASTA....

BÖREKDE VARDI AMA FOTO ÇEKMEYİ UNUTTUM:(

tombul kuşumun yerli malı:)yoğurt tatlısını tombul kuşumun kendisi yaptı ben tarif ettim o da yaptı.....

14 Aralık 2009 Pazartesi

İRMİKLİ ELMALI KURABİYEMALZEMELER
YARIM PAKET MARGARİN
1 ÇAY BARDAĞI SIVI YAĞ
2 ÇAY BARDAĞI ŞEKER
1 YEMEK KAŞIĞI YOĞURT
1 YUMURTA
YARIM PAKET KABARTMA TOZU
5 YEMEK KAŞIĞI İRMİK
ALABİLDİĞİNCE UN

İÇ HARCI İÇİN
3 ADET ELMA
YARIM SU BARDAĞI CEVİZ İÇİ
2 TATLI KAŞIĞI TARÇIN
2 YEMEK KAŞIĞI ŞEKER

YAPILIŞI
HAMUR MALZEMELERİ KARIŞTIRILIP YUMUŞAK BİR HAMUR ELDE EDİLİR.ELMALAR RENDELENİR ŞEKERLE BERABER KAVRULUR.TARÇIN VE CEVİZ İÇİ EKLENİP KARIŞTIRILIR.
HAMUR İKİ PARÇAYA BÖLÜNÜR.İLK PARÇAYI ELLE YADA MERDANEYLE YUVARLAK BORCAM BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇILIR.ÜZERİNE ELMALI HARÇ SERİLİR.DİĞER HAMUR DA AYNI ŞEKİLDE AÇILIP ELMALI HARCIN ÜZERİ KAPATILIR.180 DERECE DE KIZARANA KADAR PİŞİRİLİR.PUDRA ŞEKERİ SERPİLİP DİLİMLENİR.AFİYET OLSUN.

İRMİKLE ÇOK GÜZEL OLDU KITIR KITIR...

12 Aralık 2009 Cumartesi

PEYNİRLİ BÖREK


BÖREĞE KARŞI ÇOK BÜYÜK ZAAFIM VAR BU ZAAFIM BANA KİLO OLARAK GERİ DÖNSEDE VAZGEÇEMİYORUM.....

MALZEMELER
1.5 KİLO UN
TUZ
YARIM ÇAY BARDAĞI SIVI YAĞ
YARIM ÇAY BARDAĞI SİRKE
ALABİLDİĞİNCE SU
ARALARINA SÜRMEK İÇİN SIVI YAĞ


YAPILIŞI
BÜTÜN MALZEMELER KARIŞTIRILIR SERT BİR HAMUR YAPILIR.HAMURDAN PORTAKAL BÜYÜKLÜĞÜNDE BEZELER ALINIP UNLA AÇABİLDİĞİMİZ KADAR İNCE YUFKA AÇILIR.AÇILAN YUFKALARIN ARASINA BOLCA SIVI YAĞ SÜRÜLÜR.YUFKANIN HERTARAFINA GELECEK ŞEKİLDE PEYNİR KOYULUR.SONRA RULO ŞEKLİNDE YUFKA SARILIR.SARILAN YUFKAYI ELLE İYİCE ÇEKİP SÜNDÜRÜYORUZ.YAĞLANMIŞ TEPSİYE YUVARLAYARAK YUFKAYI KOYUYORUZ.DİĞER YUFKALARIDA AYNI ŞEKİLDE KENDİ ETRAFINDA SARIYORUZ.ÜZERİNE YUMURTA SARISI SÜRÜP BOLCA SUSAM VE ÇÖREK OTU SERPİYORUZ.
180 DERECEDE KIZARANA KADAR PİŞİRİYORUZ.AFİYET OLSUN.

9 Aralık 2009 Çarşamba

YERLİ MALI.

YERLİ MALI HAFTASIYMIŞ.BİZİM ÇOK BİLMİŞ HANIMIN DA İLK YERLİ MALI KUTLAMASI ÖZEL OLMALIYMIŞ.BENDE ONUN İÇİN PUDİNGLİ KURABİYE VE PEYNİRLİ BÖREK YAPTIM.

6 Aralık 2009 Pazar

ANTEP FISTIKLI KURABİYEMALZEMELER
1 PAKET ODA SICAKLIĞINDA MARGARİN
1 YUMURTA AKI
1 SU BARDAĞI PUDRA ŞEKERİ
YARIM SU BARDAĞI ANTEP FISTIĞI
ALABİLDİĞİNCE UN

HAZIRLANIŞI
MARGARİN PUDRA ŞEKERİ YUMURTA AKI ANTEP FISTIĞI İYİCE KARIŞIRILIR.UN YAVAŞ YAVAŞ İLAVE EDİLİP YUMUŞAK BİR HAMUR ELDE EDİLİR.ŞEKİL VERİLİP 180 DERECEDE PİŞİRİLİR.AFİYET OLSUN..

5 Aralık 2009 Cumartesi

SARELLELİ CEVİZLİ KURABİYE


BU KURABİYELERİ AZ ÖNCE İŞYERİNDE YAPTIM..

MALZEMELER
1 PAKET ODA SICAKLIĞINDA MARGARİN
1 KAHVE FİNCANI SIVI YAĞ
1 YUMURTA
140 GR PUDRA ŞEKERİ
1 SU BARDAĞI CEVİZ İÇİ
SARELLE
1 ADET LİMON KABUĞU RENDESİ
1 PAKET KABARTMA TOZU
1 PAKET VANİLYA
750 GR UN


HAZIRLANIŞI
MARGARİN PUDRA ŞEKERİ SIVI YAĞ YUMURTA KABARTMA TOZU VANİLYA LİMON KABUĞU RENDESİ İYİCE KARIŞTIRILIR.UN YAVAŞ YAVAŞ İLAVE EDİLEREK NE ÇOK YUMUŞAK NE ÇOK SERT BİR HAMUR YAPILIR.HAMURDAN CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE PARÇALAR ALINIP AVUCUN İÇİNDE AÇILIR İÇİNE BİR ÇAY KAŞIĞI SARELLE VE BİR PARÇA CEVİZ KOYULUP KAPATILIR..200 DERECE HAFİF KIZARANA KADAR PİŞİRİLLİR.AFİYET OLSUN....

27 Kasım 2009 Cuma

CEVİZLİ KURABİYE


ANNEANNEME GÖTÜRMEK ÜZERE KURABİYE VE ŞEKERPARE YAPTIM...TARİFİ SONRA YAZACAM...

ŞEKERPARE


FIRINDAN YENİ ÇIKMIŞ ŞEKERPARELER.....

23 Kasım 2009 Pazartesi

KARIŞIK HARÇLI BÖREK

tepside kalan son dilimler


NEFİS ÇITIR ÇITIR BİR BÖREKMALZEMELER
1 KİLO UN
2 YEMEK KAŞIĞI SİRKE
TUZ ILIK SU
1 PAKET MARGARİN ERİTİLMİŞ MARGARİN
1 YUMURTA
ÇÖREK OTU

HAZIRLANIŞI
YUMUŞAK BİR HAMUR YAPILIR DİNLENDİRİLİR.28 ADET MANDALİNE BÜYÜKLÜĞÜNDE BEZE ÇIKIYOR.14 LÜ İKİ GRUBA AYIRIYORUZ.TABAK BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇILIR.ARALARINA ERİTİLMİŞ MARGARİN SÜRÜLÜR 14 TANESİ ÜSTÜSTE DİZİLİR.EN ÜSTTEKİNE SÜRÜLMÜYOR.DİĞER 14 LÜ GRUBUDA AYNI ŞEKİLDE AÇIYORUZ.SONRA ÜST ÜSTE DİZDİĞİMİZ İLK GRUBU ELİMİZLE TEPSİ BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIP TEPSİYE ALIYORUZ.İÇİNE HAZIRLADIĞIMIZ HARÇTAN KOYUYORUZ.DİĞER GRUBUDA AYNI ŞEKİLDE AÇIP HARCIN ÜSTÜNÜ KAPATIYORUZ.DİLİMLEYİP İSTENİRSE 1 GECE YADA PİŞİRENE KADAR BUZDOLABINDA BEKLETİYORUZ.
PİŞİRMEYE YAKIN YUMURTA SARISI SÜRÜP ÇÖREK OTU SERPİR KIZARANA KADAR PİŞİRİYORUZ.

HARCI İÇİN
ISPANAK YEŞİL SOĞAN MAYDONOZ EZİNE PEYNİRİ TULUM PEYNİRİ URFA VE ADIYAMAN PEYNİRLERİNİ KARIŞTIRIP KULLANDIM...
AFİYET OLSUN.

20 Kasım 2009 Cuma

Babam der ki!

Canım pamuk babam hep derki "senden öğretmen olmaz kimseye bişey öğretemezsin öğretemiyosun ne var öğretsen dinindenmi dönersin".
Hakikatende öyle kimseye bişey öğretemem anlatamam.Ya ben yaparken yanımda olup öğrenecek yada bana soru sormayacak başkasından öğrenecek:)
Anlatma kabiliyeti sıfırın altında sanırım:)
Herkes yaptıklarımın tarifini vermek istemediğimi sanır halbuki anlatmayı bilmem "aaaa çok güzel olmuş nasıl yapıyosun anlatsana" deseler yağı şekeri vs koydum karıştırdım şöyle yaptım böyle yaptım vs derim sonra onlarda anlattığım şekilde yapınca hüsrana uğrayıp ararlar "Filiz Ablaaaa bu senin yaptığın gibi olmadı sen içine farklı şeyler ekliyosun söylemiyorsun sen tariflerini saklıyosun"
:) valla saklamıyorum valla herşeyi söylüyorum:)
ben anlatmayı beceremiyorum işte beceremiyorum...Bide ilkokuldayken öğretmen olmayı çok istiyordum iyikide olmamışım:)

18 Kasım 2009 Çarşamba

SÜTLAÇ..
SÜTLAÇ BİZİM EVDE ÇOK SEVİLİR.ÖZELLİKLE ERKEK KARDEŞİM ÇOK SEVER...KENDİSİ AŞÇI OLDUĞU İÇİN KENDİLERİNE BİŞEY BEĞENDİRMEK ZORDUR....:)

MALZEMELER
1 LT SÜT
3 ÇAY BARDAĞI PİRİNÇ
2 SU BARDAĞI ŞEKER
VANİLYA
HİNDİSTAN CEVİZİ TARÇIN HAŞHAŞ ANTEP FISTIĞI....

YAPILIŞI
PİRİNÇLERİ YIKAYIP 1 LT SUDA İYİCE PİŞİRDİM.KARIŞTIRARAK SÜTÜ EKLEDİM.ARA SIRA KARIŞTIRARAK KAYNATTIM SONRA ŞEKERİ EKLEDİM.KISIK ATEŞTE 5 6 DK DAHA KAYNATTIM. ALTINI KAPATIP VANİYAYI EKLEDİM.5 10 DK DİNLENDİRİP KASELERE ALDIM.ÜZERLERİNE TARÇIN HAŞHAŞ ANTEP FISTIĞI HİNDİSTAN CEVİZİ SERPTİM.AFİYET OLSUN....

İSTERSENİZ 1 2 KAŞIK NİŞASTA DA EKLEYEBİLİRSİNİZ.
NİŞASTAYI BİR KASEDE 1 SU BARDAĞI SOĞUK SUYLA KARIŞTIRIP KAYNAMAKTA OLAN SÜTLACIN İÇİNE KARIŞTIRARAK EKLEYİN....

15 Kasım 2009 Pazar

elmalı kurabiyeELMA TARÇIN VE CEVİZ KARIŞIMI....3Ü BİR ARADA...:) SÜPER OLUYOR...:)

MALZEMELER
YARIM PAKET MARGARİN
1 FİNCAN SIVI YAĞ
1 YUMURTA
5 YEMEK KAŞIĞI ŞEKER
2 YEMEK KAŞIĞI YOĞURT
2 ADET ELMA
2 TATLI KAŞIĞI TARÇIN
1 SU BARDAĞI İNCE KIYILMIŞ CEVİZ
YARIM PAKET KABARTMA TOZU
1 PAKET VANİLYA
UN ALABİLDİĞİNCE

HAZIRLANIŞI
UN HARİÇ TÜM MALZEMELERİ BİR KABA AL ELMALI RENDELE TARÇINI VE CEVİZİ EKLE KARIŞTIR UNU YAVAŞ YAVAŞ EKLE YUMUŞAK BİR HAMUR ELDE ET İSTEDİĞİN ŞEKLİ VER 180 DERECEDE PEMBELEŞENE KADAR PİŞİR.AFİYET OLSUN..

ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ EN SEVDİĞİM YEMEK ÇOCUKLUĞUMDA ADI BEYAZ PİLAVDI:) ŞİMDİ PİRİNÇ PİLAVI...MALZEMELER
1 SU BARDAĞI PİRİNÇ
YARIM SU BURDAĞI SIVI YAĞ
5 YEMEK KAŞIĞI ARPA ŞEHRİYE
1,5 SU BARDAĞI SICAK ET SUYU
1 ÇAY KAŞIĞI TUZ
1 ÇAY KAŞIĞI KARABİBER

HAZIRLANIŞI
PİRİNÇLER YIKANIP SÜZÜLÜR. TEFLON TENCEREDE ŞEHRİYELER KAVRULUR PİRİNÇLER EKLENİP İYİCE KAVRULUR.ÜZERİNE SICAK ET SUYU TUZ KARABİBER EKLENİR.ÇOK KISIK ATEŞTE SUYUNU ÇEKENE KADAR PİŞİRİLİR.AFİYET OLSUN...

9 Kasım 2009 Pazartesi

7 Kasım 2009 Cumartesi

FATOŞ'UMUN BİLMEM KAÇINCI DOĞUM GÜNÜ:)CANIM BİTANEM SARIŞININ ADI ESMERİN TADI MİSALİ ESMER ŞEKERİM FATOŞUMUN DOĞUM GÜNÜ...
NE YAPSAM DİYE GÜNLERDİR DÜŞÜNÜYORUM NİHAYETİNDE KARAR VERDİM VE MUTFAĞA GİRİNCE YİNE KENDİMİ KAYBETTİM:) SAAT GECENİN 01:23 Ü OLMUŞ BEN BU SAATE ÇOKTAN UYURDUM HALBUKİ... CANIM ŞEKERİM DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN SENİ SEVİYORUM....

DAMLA ÇİKOLATALI YAŞ PASTA
ELMALI KEK
http://hunerlibayanlar.blogspot.com/2009/10/elmal-fndkl-kek.html
KOKOSTAR KURABİYE
http://arzumcum.blogcu.com/kokostar-kurabiye_13597091.html

TUZLU KURABİYE

FATOŞUMUN DOĞUM GÜNÜ PASTASI!MALZEMELER
4 YUMURTA
4 FİNCAN ŞEKER
1 FİNCAN SÜT
1 FİNCAN YOĞURT
1 FİNCAN SIVI YAĞ
3 FİNCAN UN
1 FİNCAN NİŞASTA
1 KABARTMA TOZU
1 VANİLYA

YUMURTA ŞEKER İYİCE ÇIRP BEN ÇIRPMA KABIMIN ALTINA BİR KAP DAHA YERLEŞTİRİP İÇİNE KAYNAR SU DOLDURDUM YUMURTA VE ŞEKERİ ÖYLE ÇIRPTIM.
SÜT YOĞRT SIVI YAĞ EKLEYİP ÇIRPMAYA DEVAM ETTİM AYRI Bİ YERDE UN NİŞASTA VANİLYA KABARTMA TOZUNU ELEYİP KARIŞAMA EKLEDİM.
BORCAMI BALLI TEREYAĞLA YAĞLAYIP BORCAMA DÖKTÜM ÖNCEDEN ISITTIĞIM 180 DERECEDE KÜRDAN TEMİZ ÇIKANA KADAR PİŞİRDİM.

krem şantiyi çırpıp buzdolabında beklettim.

2 su bardağı süt 2 yemek kaşığı nişasta 1 su bardağı şeker 3 yemek kaşığı kakaoyu pişirdim altını kapattım içine 1 paket vanilya 1 tatlı kaşığı margarin ekleyip soğuttum.

keki çatalla deldim üzerine krem şantiyi döktüm üzerine de çikolatalı sostan döktüm ..herkese afiyet olsun...
herkes çok beğendi tepside kalan son dilimler:)

31 Ekim 2009 Cumartesi

MİSAFİR

Günlerden bir gün Hz.Ali (ra)’nin gözleri ceyhun olup çağladığını gördüler. Bu Peygamber damadına niye ağladığını sorduklarında onun şu cevabı çağlar boyu unutulmayacak cinstendir: “Bir haftadır bana misafir gelmedi, acaba Rabbime karşı bir hata mı işledim ki misafir gelmedi, işte bunun için ağlıyorum.”

30 Ekim 2009 Cuma

Salaten Tüncîna
"Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî'il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi's-seyyiât ve terfe'unâ bihâ a'lâ'd-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ'l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî'l-hayâti ve ba'del-memât birahmetike Yâ erhame'r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni'mel vekîl, ni'mel mevlâ ve ni'me'n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr."


"Allahım! Efendimiz Muhammed'e (sav) ve onun ehli beytine salât at. Bu salâvat o derece değerli olsun ki: Onun hürmetine bizi bütün korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarımızı o salâvat hürmetine yerine getirsin, bizin bütün günahlardan bu salâvat hürmetine temizlersin, o salâvat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salâvat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırsın. Ey merhametlilerin merhametlisi bize bunları merhametinle nasip et. Allah Tealâ bize kafidir ve ne iyi bir dost, ne iyi bir vekildir. Ey Rabbimiz, senin mağfiretini dileriz, dönüş yalnız sanadır."
Bu Salâvat-ı Şerifeye Devam Eden; Belalardan emin olur, Gelecek musibetlere perde olur, Arzuları kolay olur, Muradı hasıl olur, Rızkı bereketli olur.

B U N L A R D A İ L G İ N İ Z İ Ç E K E B İ L İ R!!!!!!!!

Related Posts with Thumbnails